Leveraging Social Media To Grow Your Sales Organization


lets get social blog

 

Everyone knows social media is an essential part of every business, what not everyone knows is how to use it successfully. Today’s blog will focus on giving you tips that you can implement today to add leads into your sales funnel and turn prospects into Distributors.

Social Media marketing is unlike regular marketing where the information flows one way, from Company to consumer. Social media allows customers to interact with brands and companies of all sizes, it has placed everyone on the same leveled playing field when it comes to marketing there.

Many still believe the traditional marketing philosophy that you must promote, promote, sell, sell, sell. When you market your business using social media the key is to provide value with every post and be very aware of what messages you’re posting. Here are some tips that will work for you to grow your sales team:

  • Celebrate entrepreneurship and working from home.

Let’s face it, we are pretty lucky when it comes to work environment. We can work from anywhere in the world anytime we want. This is something that is very coveted by people working the 9-5. Celebrate the convenience of not having to commute, the freedom of working your own hours and the comfort of being able to work in your pajamas.

  • Celebrate your success.

Just made it to Sapphire? Got your 12th star achiever pin? Did you get recognized at the convention? Attended the #OGP50k training event? These are only some of the achievements that you should share with your friends and followers to let them know you’re a superstar. When you talk about your success more people will be inclined to ask you what you do for a living and at that point you can just jump into the 4 questions.

  • Celebrating others to promote your leadership skills

Direct sales is all about training and developing others. Separate yourself from the crowd by posting the achievements of your teammates and down-lines. Remember that your team’s success is your own success. When people see that your support is helping others achieve success they will be more likely to want to join your winning team.

  • Don’t force it, let it come naturally

Maybe you haven’t achieved success yet; perhaps you just started the business. The reality is that, to start any business, it takes dedication and persistence.  Be honest when posting online and don’t pretend to have success when you are still struggling.  People can see right through it and it will only ruin your chances down the line. Instead, focus on the road ahead and keep your post and mind positive. Always remember the wise words that Napoleon Hill once said, “Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve.”

Remember the #1 reason people go on a social networking site. That is to connect with friends and family and not to hear a sales pitch. Subtle sale pitches work better in the social media space than going straight for the close. You will know your social media posts are effective when people start asking you what you do and how to get on-board.

Have more tips you want to share? Let us know!

ENGLISH | ESPAÑOL

De zeven manieren om bij Orbganogold geld te verdienen


 

Wat ORGANO™ kan bieden?

How To Be A Leader te volgen – op de weg naar succes! (Nederlandstalige versie)


Feb_24_BLOG_1200x627

(Deze bijdrage is van het Engels vertaald door Google-translate naar het Nederlands), er zitten nog wat vertaalfouten in maar Google werkt er hard aan en de vertalingen zullen in de toekomst optimaal zijn

De originele Engelstalige versie heb ik gisteren gepubliceerd

Nu in de 50 landen van de werking, ORGANO ™ bestaat uit een Global Family van Leaders! Vandaag, leiderschap is een van de heetste onderwerpen in de zakenwereld, en het pad naar leiderschap is niet gemakkelijk. Er zullen goede tijden, zware tijden, en vreselijke tijden, maar een groot leider is altijd in staat om een ​​team te leiden naar succes, ongeacht de situatie. En, door simpelweg een positie in het leiderschap maakt niet iemand een goede leider te houden. Join ORGANO ™ als we rekening houden met een aantal van de leidinggevende kwaliteiten men moet streven om te bezitten!

Eerlijkheid : Het fundament van elke relatie, zowel persoonlijk als professioneel, is eerlijkheid. Mensen willen werken voor een leider die ze kunnen vertrouwen – een leider die moraal, waarden en integriteit heeft. Ze willen werken voor een bedrijf dat een geweldig product dat ze kunnen geloven in heeft, en dat heeft een eervolle reputatie. Uw teamleden of werknemers willen een goed gevoel over hun baan voelen. Het is cruciaal om fundamentele bepalen voor zowel de organisatie en zich als een leider. Dan, wonen en geleid door deze waarden als een voorbeeld voor je team.

Communicatie: Zonder duidelijke communicatie, zullen uw teamleden niet begrijpen uw missie, doelstellingen en visie. Mensen willen werken aan iets wat ze geloven in, dus het is belangrijk dat ze begrijpen dat ze werken in de richting van dezelfde doelen die je bent. Communicatie moet ook consequent bij het ​​vaststellen van het werk de verwachtingen, het geven van constructieve feedback, en in de opleiding van nieuwe leden van het team. Met grote mededeling, zullen de mensen weten precies wat ze werken voor, zal rekenen op u, en zullen hun best doen om u te geven.

Vertrouwen : als er iets misgaat, werknemers op zoek naar u voor de antwoorden en de situatie op basis van uw reactie te beoordelen. Zelfs als het bedrijf is het ervaren van een grote recessie, is het belangrijk om altijd vertrouwen, kalm, en het goede voorbeeld geven. Als u niet vertrouwd zijn met de organisatie in een situatie, dan vertrouwen in je eigen leiderschapskwaliteiten. Jouw taak is om de gelukkige werkomgeving te behouden en verder leidt het team in hun dagelijks werk.

Inspiratie : Je moet inspireren en geïnvesteerd in het bedrijf om anderen te inspireren, zoals Larry Page en Sergey Brin, de oprichters van Google. Het product van hun eigen inspiratie heeft miljoenen anderen geïnspireerd over de hele wereld, en heeft een belangrijke impact op de wereld waarin we leven vandaag de dag. Hoewel inspiratie kijkt vaak naar de toekomst, het is ook belangrijk voor het heden; het geeft mensen een reden om te werken, om te slagen, en om hun beste in alles wat ze doen. Ze voelen geïnvesteerd in het bedrijf door middel van inspiratie en ze zullen loyaal en hard werken zijn.

Positiviteit : Ongeacht de situatie, altijd positief te blijven. Positiviteit is van essentieel belang om de productiviteit, werknemer geluk en werkomgeving. Wanneer fouten worden gemaakt – zelfs als ze ernstig zijn, is het belangrijk om te kijken naar de positieve kant van de dingen. U bent de toon voor het werk dag en uw houding rechtstreeks van invloed op die onder uw leiding. Het geven van complimenten, en zelfs het tonen van een normale rente in het persoonlijke leven van een werknemer kan een aanzienlijke impact hebben op hun werk dag.

Delegatie: Als er een zeer belangrijk project, kan het moeilijk zijn om mensen te vertrouwen, zonder micromanaging. Vertrouwend hen om hun beste werk te doen is een teken van kracht in uw leiderschap, en zal hen stimuleren om te voldoen aan uw verwachtingen. Als het gaat om de delegatie, het idee is om te beslissen wat de sterke punten van elke persoon bezit, en de taken die het best passen bij deze sterke punten toewijzen. De mogelijkheid om met succes te delegeren zal leiden tot een hogere kwaliteit van het werk en de productiviteit.

Commitment : Niets toont betrokkenheid en nederigheid als het krijgen van uw handen vuil met de rest van het team. Tonen van uw verplichting stelt het voorbeeld voor anderen om te volgen, en leidt tot een grotere loyaliteit en respect voor u als leider. Altijd worden gepleegd in wat je ook doet, of het is een belofte aan een vakantie partij, een vrije dag, of een vergadering tijd. U bent in de schijnwerpers als een leider, en je zal moeilijker worden beoordeeld voor je daden dan anderen zal zijn. Zetten de toon van betrokkenheid, en anderen zullen volgen.

Humor: Hoewel het niet een vereiste, een gevoel voor humor gaat een lange weg in een leidende rol. Het helpt bij het ​​creëren van een positieve werkomgeving en verhoogt het gevoel van kameraadschap. Warren Buffett, bijvoorbeeld, zei ooit: “Ik koop dure pakken. Ze zien er gewoon goedkoop op mij. “Uw unieke persoonlijkheid en gevoel voor humor toont uw team dat je meer bent dan een leider, en dat je niet een machine, wat hen aanzet tot een comfortabel om je heen voelen.

Creativiteit : Sommige beslissingen moeten snel worden gemaakt, en de vangst ons off guard. In tijden als deze, het is aan jou om te denken buiten de doos om een oplossing te vinden. Je team zal op zoek naar u in deze situaties voor begeleiding, zodat snel een besluit moet ook een goede beslissing te zijn. Henry Ford geconfronteerd met een situatie als deze, wanneer de vraag naar zijn auto’s zo hoog dat hij onmogelijk kon bijbenen was. In plaats van het maken van de voor de hand liggende beslissing om meer mensen aan te nemen, dacht hij met creativiteit en ontwikkelde de assemblagelijn. Altijd brainstormen met uw team te bouwen op een aantal van uw ideeën.

Soms zijn we worden met situaties die niet in de leerboeken, en waarvoor u misschien niet worden bereid als een leider. De eerste beslissing is niet altijd de beste, en het nemen van uw tijd om te komen met een unieke oplossing kan worden in het beste belang van de mensen die je leiden. Een groot leider zal trekken op hun instinct, ervaringen uit het verleden, en ORGANO ™ mentoren voor hulp in deze ingewikkelde situaties. Heeft u wat nodig is om een ​​groot leider te zijn? #TasteTheGold

Bron:

http://info.profilesinternational.com/profiles-employee-assessment-blog/bid/204911/Top-10-Qualities-of-Great-Leadership-Do-You-Have-What-it-Takes

How To Be A Leader to Follow – On The Road To Success!


Feb_24_BLOG_1200x627

Now in 50 countries of operation, ORGANO™ is comprised of a Global Family of Leaders! Today, leadership is one of the hottest topics in the business world, and the path to leadership is not an easy one.  There will be good times, stressful times, and terrible times, but a great leader is always able to lead a team to success, regardless of the situation. And, by simply holding a position in leadership doesn’t make someone a good leader. Join ORGANO™ as we consider some of the leadership qualities one should strive to possess!

Honesty: The foundation of any relationship, both personal and professional, is honesty. People want to work for a leader they can trust − a leader that has morals, values, and integrity. They want to work for a company that offers a great product they can believe in, and that has an honorable reputation. Your team members or employees want to feel good about their jobs.  It is critical to establish core values for both the organization, and yourself as a leader. Then, live and lead by those values as an example to your team.

Communication: Without clear communication, your team members won’t understand your mission, goals, and vision. People want to work toward something they believe in, so it’s important they understand that they are working toward the same goals you are. Communication should also be consistent in establishing work expectations, giving constructive feedback, and in training new members of the team. With great communication, people will know exactly what they are working for, will rely on you, and will give their best effort for you.

Confidence: When things go wrong, employees look to you for the answers and judge the situation based upon your reaction. Even if the company is experiencing a major downturn, it’s important to always be confident, calm, and set a good example. If you aren’t confident with the organization in a situation, then be confident in your own leadership skills. Your job is to maintain the happy work environment, and continue leading the team in their daily work.

Inspiration: You must be inspired and invested in the company in order to inspire others, like Larry Page and Sergey Brin, the founders of Google. The product of their own inspiration has inspired millions of others across the world, and has significantly impacted the world we live in today. Though inspiration often looks forward to the future, it’s also important for the present; it gives people a reason to work, to succeed, and to do their best in everything they do. Make them feel invested in the company through inspiration and they’ll be loyal and hard working.

Positivity: Regardless of the situation, always stay positive. Positivity is essential to productivity, employee happiness, and work environment. When mistakes are made – even when they are serious, it’s important to look at the bright side of things. You are setting the tone for the work day, and your attitude directly affects those under your leadership. Giving compliments, and even showing an appropriate interest in an employee’s personal life can have a significant impact on their work day.

Delegation: If there is a highly-important project, it can be difficult to trust people without micromanaging. Trusting them to do their best possible work is a sign of strength in your leadership, and will encourage them to live up to your expectations. When it comes to delegation, the idea is to decide what strengths each person possesses, and assign them tasks that best fit those strengths. The ability to delegate successfully will lead to higher quality work and productivity.

Commitment: Nothing shows commitment and humility like getting your hands dirty with the rest of the team. Showing your commitment sets the example for others to follow, and leads to greater loyalty and respect for you as a leader. Always be committed in whatever you do, whether it is a promise to have a holiday party, a day off, or a meeting time. You are in the spotlight as a leader, and you will be judged harder for your actions than others will be. Set the tone of commitment, and others will follow suit.

Humor: Although not a requirement, a sense of humor goes a long way in a leadership role. It helps create a positive work environment and enhances the feeling of camaraderie. Warren Buffett, for example, once said, “I buy expensive suits. They just look cheap on me.” Your unique personality and sense of humor shows your team that you are more than a leader, and that you aren’t a machine, which encourages them to feel comfortable around you.

Creativity: Some decisions have to be made quickly, and catch us off guard. In times like these, it’s up to you to think outside the box to find a solution. Your team will be looking to you in these situations for guidance, so a quick decision must also be a good decision. Henry Ford faced a situation like this when demand for his vehicles was so high he couldn’t possibly keep up. Instead of making the obvious decision to hire more people, he thought with creativity and developed the assembly line. Always brainstorm with your team to build upon some of your ideas.

Sometimes we are presented with situations that aren’t in the textbooks, and for which you might not be prepared as a leader. The first decision isn’t always the best one, and taking your time to come up with a unique solution can be in the best interest of those you are leading. A great leader will draw upon their instincts, past experiences, and ORGANO™ mentors for help in these complicated situations. Do you have what it takes to be a great leader? #TasteTheGold

Source:

http://info.profilesinternational.com/profiles-employee-assessment-blog/bid/204911/Top-10-Qualities-of-Great-Leadership-Do-You-Have-What-it-Takes

Bekijk tot wat iemand van zestig nog in staat is


Als U mijn programma volgt, bent U op zestig en zelfs ook later nog tot iets dergelijks in staat, kijk, geniet en laat U inspireren

Volg ons op

               
download (2)Tienen Handelsgids Be    social_youtube-follow-on-you-tube  indexfollow-us-on-google  social_pintrestfollow-on-pinterest1

 

Vriendelijke groet

Theo Herbots

Theo

Bekommerd om de drie zaken die U nodig hebt om gelukkig te zijn

 Er zijn drie dingen nodig om een GELUKKIG leven te hebben
# Fysische Gezondheid
# Psychische Gezondheid
# Financiële gezondheid

Als het met één van deze drie spaak loopt, loopt het snel met de andere twee ook spaak.
Wij bieden ze U alle drie in één concept
%d bloggers liken dit: